Kuadri ligjor mjedisor në Shqipëri (1991-2012)


Legjislacioni në fuqi

 


  • Udhëzim
  • Ligje
  • VKM
  • Konventa
  • EU acquis
Ju keni në dorë të gjithë legjislacionin, ashtu siç është në fuqi!
Në këtë CD paraqitet i gjithë legjislacioni në fuqi deri vitin 2012, duke përfshirë atë të konsoliduar, pra aktin dhe ndryshimet që i janë bërë në vite si dhe aktet që nuk kanë pësuar ndryshime që nga hyrja në fuqi. Për të kuptuar ndryshimet që i janë bërë aktit, do të shikoni në faqen e parë të dokumentit që hapet shënimet të bëra me:

a) germën M (modifikim) dhe numrin përkatës sipas aktit që ka bërë ndryshimin. Më pas në tekst janë bërë shënime me M(numër) mbi ndërhyrjet që ka bërë secili nga aktet e paraqitura në faqen e parë.

b) germën B (bazë), që nënkupton ligjin bazë, pra që nuk ka ndryshime.

Në rastet kur një akt ka shfuqizuar totalisht një paraardhës, ju do të gjeni vetëm aktin e ri dhe jo më të vjetrin.
Datë
Fletore zyrtare
Nr.
Titull
 
22.11.2012
162/2012
113/2012
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Nagojës "për aksesin në burimet gjenetike dhe ndarjen e drejtë e të barabartë të përfitimeve që lindin nga përdorimi i tyre" të konventës së biodiversitetit "për larminë biologjike"
 
22.11.2012
162/2012
112/2012
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin shtesë të Nagoja-Kuala Lumpurit "për përgjegjësi dhe dëmshpërblim të Protokollit të Kartagjenës për Biosigurinë" të konventës së Biodiversitetit
 
25.11.2012
157/2012
111/2012
Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore
 
03.09.2012
121/2012
79/2012
Për miratimin e Aktit Normativ, me fuqinë e Ligjit, Nr. 2, datë 25.7.2012 të Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Task-Forcës për marrjen e masave të menjëhershme ndaj subjekteve që gjenerojnë zhurmë tej normave të lejuara në qendrat urbane dhe zonat turistike e bregdetare
 
21.06.2012
87/2012
68/2012
Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji
 
31.05.2012
73/2012
64/2012
Për peshkimin
 
24.02.2011
22/2011
10379
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Bashkuar "Për sigurinë e menaxhimit të lëndës djegëse të konsumuar dhe për sigurinë e menaxhimit të mbetjeve radioaktive
 
03.03.2011
31/2011
10390
Për plehrat e përdorimit për bimësinë
 
26.05.2011
73/2011
10422
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Konventës së vitit 1979 "Për ndotjen ndërkufitare të ajrit në rreze të gjatë", për financimin afatgjatë të programit bashkëpunues për monitorimin e vlerësimin e transmetimit në rreze të gjatë të ndotësve të ajrit në europë (EMEP)
 
09.06.2011
89/2011
10431
Për mbrojtjen e mjedisit
 
16.06.2011
90/2011
10433
Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë
 
07.07.2011
101/2011
10440
Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
 
14.07.2011
105/2011
10448
Për lejet e mjedisit
 
22.09.2011
148/2011
10463
Për menaxhimin e integruar të mbetjeve
 
13.10.2011
146/2011
10469
Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese
 
03.11.2011
155/2011
10476
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Konventës së vitit 1979 "Për ndotjen ndërkufitare të ajrit në distancë të largët, për të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe ozonin në shtresën e poshtme të atmosferës
 
21.01.2010
8/2010
10216
Për detergjentet
 
04.02.2010
13/2010
10224
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara nga ndotja nga karburanti i depozitave, 2001
 
18.02.2010
22/2010
10234
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin "Për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare në Mesdhe" të Konventës së Barcelonës "Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të rajoneve bregdetare të Mesdheut
 
11.03.2010
39/2010
10253
Për gjuetinë
 
25.03.2010
45/2010
10257
Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001 "Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës
 
01.04.2010
45/2010
10259
Për ratifikimin e "Marrëveshjes financiare shtesë për marrëveshjen e projektit të financimit, datë 6.2.2007, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë e Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve, Pogradec dhe Bankës Gjermane për Rindërtim dhe Zhvillim (KFW) për Programin e Mbrojtjes Medisore të Liqenit të Ohrit "Kanalizimet, Pogradec II
 
01.04.2010
45/2010
10260
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare "Për heqjen e anijeve të mbytura"
 
13.05.2010
70/2010
10277
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Roterdamit "Mbi procedurën e njoftimit të pëlqimit paraprak për disa kimikate dhe produkte të rrezikshme për mbrojtjen e bimëve në tregtinë ndërkombëtare
 
23.04.2009
56/2009
10119
Për planifikimin e territorit
 
23.04.2009
62/2009
10120
Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore
 
14.02.2008
27/2008
9876
Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport
 
28.03.2008
14/2008
8102
Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujrave të ndotura
 
30.06.2008
128/2008
9946
Për sektorin e gazit natyror
 
23.10.2008
168/2008
10006
Për mbrojtjen e faunës së egër
 
19.03.2007
36/2007
9693
Për fondin kullosor
 
26.03.2007
42/2007
9700
Për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet ndërkufitare
 
12.07.2007
28/2007
9774
Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis
 
19.07.2007
103/2007
9790
Për masat mbrojtëse në importe
 
03.04.2006
39/2006
9502
Për ratifikimin e "Marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe artigiancassa S.P.A. për financimin e programit "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta të Tiranës
 
03.07.2006
79/2006
9573
Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to
 
20.07.2006
84/2006
9587
Për mbrojtjen e Biodiversitetit
 
24.03.2005
29/2005
9362
Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve
 
28.04.2005
39/2005
9379
Për efiçencën e energjisë
 
04.05.2005
44/2005
9385
Për pyjet dhe shërbimin pyjor
 
13.10.2005
87/2005
9430
Për ratifikimin e "Marrëveshjes së kredisë për zhvillim ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) për projektin e zhvillimit të burimeve natyrore
 
27.10.2005
89/2005
9437
Për ratifikimin e "Marrëveshjes së grantit GEF ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim e Zhvillim për projektin e zhvillimit të burimeve natyrore
 
17.06.2004
49/2004
9244
Për mbrojtjen e tokës bujqësore
 
10.07.2003
65/2003
9103
Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare
 
27.04.2003
78/2003
9115
Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura
 
17.07.2003
66/2003
9108
Për substancat dhe preparatet kimike
 
04.04.2002
15/2002
8875
Për rojën bregdetare shqiptare
 
16.05.2002
26/2002
8897
Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
 
06.06.2002
29/2002
8905
Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi
 
06.06.2002
29/2002
8906
Për zonat e mbrojtura
 
26.03.2001
15/2001
8756
Për emergjencat civile
 
31.07.2000
25/2000
8652
Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore
 
30.06.1999
22/1999
8053
Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare
 
17.09.1998
23/1998
8405
Për urbanistikën
 
21.03.1996
12/1996
8093
Për rezervat ujore
 
21.03.1996
13/1996
8094
Për largimin publik të mbeturinave
 
11.05.1995
12/1995
7929
Për mbrojtjen e drufrutorëve
 
09.11.1995
24/1995
8025
Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese
 
12.01.1993
1/1993
7659
Për farat dhe fidanët
 
19.07.1991
5/1991
7501
Për tokën
 
Datë
Fletore zyrtare
Nr.
Titull
 
15.02.2012
23/2012
115
Për miratimin e Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Shqipëri, për vitin 2010
 
06.03.2012
33/2012
177
Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre
 
06.03.2012
33/2012
178
Për incinerimin e mbetjeve
 
11.07.2012
109/2012
452
Për lendfillet e mbetjeve
 
14.11.2012
155/2012
781
Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngshme, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)
 
21.11.2012
160/2012
829
Për miratimin e marrëveshjes së grantit nr.tf012599 të fondit global të mjedisit (GEF), ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së shqipërisë dhe bankës ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (IBRD), për financimin e projektit "rishikimi i strategjisë kombëtare të biodiversitetit e planit të veprimit (spvb) dhe të raportit të pestë kombëtar për konventën e biodiversitetit (CBD)"
 
21.11.2012
167/2012
838
Për miratimin e raportit të gjendjes së mjedisit në Shqipëri, për vitin 2011
 
04.12.2012
168/2012
866
Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre
 
19.01.2011
36/2011
175
Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të mbetjeve dhe të Planit Kombëtar të menaxhimit të mbetjeve
 
26.01.2011
23/2011
110
Për miratimin e Protokollit të mirëkuptimit dhe të marrëveshjes së lidhur, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga organi shtetëror i autorizuar (OShA), i përbërë nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit, Ministri i Financave dhe Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, dhe Shoqërisë "La petrolifera italo-albanese" Sh.A, "PIA
 
26.01.2011
23/2011
111
Për një ndryshim në vendimin nr.486, datë 25.7.2007 të Këshillit të Ministrave "Për ndërprerjen e veprimtarisë së përpunimit të anijeve, që transferojnë naftë, gaz dhe nënprodukte të tyre, në portet e Durrësit dhe të Shëngjinit", të ndryshuar
 
26.01.2011
75/2011
333
Për administrimin e venddepozitimeve rajonale të mbetjeve urbane
 
17.02.2011
27/2011
123
Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për menaxhimin e zhurmave në mjedis
 
02.03.2011
40/2011
200
Për miratimin e Planit të Veprimit për fushën e Organizmave të Modifikuar Gjenetikisht (OMGJ), 2011-2013
 
29.04.2011
67/2011
344
Për miratimin e rregullores "Për sigurimin fizik të materialeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë
 
04.05.2011
72/2011
352
Për miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2004, 2008, 2010, për projektin "Heqja e mbeturinave në Shqipërinë Juglindore
 
18.05.2011
81/2011
374
Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të konfiskuara te Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, të pasurive të paluajtshme të ish-shoqërisë "Laguna e Karavastasë" sh.p.k
 
07.09.2011
136/2011
613
Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve në mjedise të hapura në lidhje me emetimin e zhurmave
 
07.09.2011
137/2011
619
Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për efiçencën e energjisë, 2011-2018
 
28.09.2011
144/2011
669
Për etiketimin dhe të dhënat e përbërësve për detergjentet
 
03.11.2011
148/2011
131
Për rrëzimin e Dekretit nr. 7122, datë 14.10.2011 të Presidentit të Republikës "Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 10 463, datë 22.9.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve
 
07.01.2010
3/2010
8
Për miratimin e Rregullores "Për trajtimin e sigurt të mbetjeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë
 
07.01.2010
3/2010
9
Për miratimin e Rregullores "Për kategorizimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë në funksion të mbrojtjes nga rrezatimet, për sigurinë dhe sigurimin e burimeve të rrezatimit jonizues
 
07.01.2010
3/2010
10
Për miratimin e Rregullores "Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese
 
15.02.2010
25/2010
32
Për miratimin e Udhëzimit "Për ndihmën shtetërore për mbrojtjen e mjedisit
 
24.02.2010
25/2010
113
Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar për kalimin e fondit nga "Projekti Kruja II" në projektin "Programi për mbrojtjen e mjedisit të liqenit të Ohrit- shkarkimi i ujërave të zeza në Pogradec II
 
28.04.2010
62/2010
288
Për shfuqizimin e Vendimit nr.716, datë 23.6.2009 të Këshillit të Ministrave "Për një ndryshim në Vendimin nr.693, datë 10.11.2005 të Këshillit të Ministrave "Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit "Park Kombëtar
 
28.04.2010
72/2010
289
Për shpalljen "Park kombëtar" të ekosistemit natyror detar pranë gadishullit të Karaburunit dhe Ishullit të Sazanit
 
28.04.2010
85/2010
432
Për zgjerimin e kufijve të rezervatit natyror të menaxhuar Kune-Vain-Tale
 
23.06.2010
100/2010
488
Për miratimin e Rregullores "Për transportin e sigurt të lëndëve radioaktive
 
30.06.2010
102/2010
519
Për procedurat e propozimit e të miratimit dhe rregullat e administrimit të parqeve natyrore rajonale
 
07.07.2010
110/2010
543
Për miratimin e rregullores "Për punë të sigurt me burimet e rrezatimeve jonizuese"
 
07.07.2010
102/2010
546
Për miratimin e listës së llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie
 
07.07.2010
103/2010
553
Për përcaktimin e sezonit të gjuetisë në Republikën e Sshqipërisë
 
07.07.2010
109/2010
587
Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane dhe turistike
 
13.08.2010
122/2010
700
Për miratimin e pagesave për ushtrimin e gjuetisë
 
08.09.2010
132/2010
754
Për bashkëpunimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës me institucionet në varësi të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
 
29.09.2010
150/2010
797
Për miratimin e Rregullores higjieno-sanitare "Për administrimin e cilësisë së ujërave të larjes
 
29.09.2010
156/2010
798
Për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore
 
13.10.2010
153/2010
825
Për miratimin e listave të mbetjeve që lejohen të importohen për qëllime përdorimi, riciklimi dhe përpunimi
 
22.12.2010
184/2010
1080
Për rregullat për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në pyje dhe në kullota, si dhe për krijimin e njësive vullnetare të shuarjes së zjarreve
 
29.12.2010
179/2010
1078
Për autorizimin e Kurum International, sh.a për importin e mbretjeve metalike të hekurit dhe çelikut, për qëllime riciklimi
 
14.01.2009
5/2009
52
Për cilësinë e lëndës djegëse gazoil (diezel), të prodhuar nga rafinimi i naftës bruto, të nxjerrë në territorin e republikës së shqipërisë, dhe të tregtuar për automjete rrugore e gjeneratorë
 
27.01.2009
12/2009
84
Për caktimin e kritereve për ngritjen e rrjetit të inventarizimit dhe të monitorimit të biodiversitetit
 
27.01.2009
12/2009
108
Për kriteret e cilësimit të shkeljeve, me pasoja të rënda, në pyje
 
27.01.2009
16/2009
114
Për marrjen e masave emergjente, për përmirësimin e situatës së sigurisë dhe të veprimtarive në instalimet e impiantet, që shërbejnë për depozitimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre
 
11.02.2009
26/2009
141
Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve shtëpiake frigoriferike, ngrirësit dhe kombinimet e tyre, në lidhje me kërkesat e efiçencës së energjisë
 
11.02.2009
26/2009
142
Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse, për përdorim në ambiente (atmosferike), potencialisht shpërthyese
 
11.02.2009
26/2009
152
Për miratimin e rregullit teknik "Për kërkesat e efiçencës së energjisë për pajisjet e vogla elektronike (drosela) dhe ndriçim fluoreshent
 
06.03.2009
43/2009
241
Për miratimin e listës së llojeve të huaja invazive dhe për përcaktimin e procedurave, për ndalimin dhe/ose futjen e tyre në pikat doganore të vendit
 
13.05.2009
97/2009
547
Për përcaktimin e procedurave dhe të vlerave të qirasë për sipërfaqet ujore, për ushtrimin e veprimtarisë së akuakulturës intensive
 
26.05.2009
80/2009
538
Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta
 
18.11.2009
200/2009
1189
Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedis
 
09.01.2008
3/2008
22
Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve të administrimit të pyllit komunal
 
21.05.2008
87/2008
640
Për shpalljen "Park kombëtar" të ekosistemit natyror Shebenik-Jabllanicë
 
02.07.2008
117/2008
994
Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrje për mjedisin
 
30.07.2008
134/2008
1124
Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kritereve për pajisjen me certifikatën e specialistit për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor
 
20.08.2008
141/2008
1188
Për miratimin e rregullave për importimin, tregtimin, transportin, ruajtjen, përdorimin dhe asgjësimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve
 
10.09.2008
147/2008
1248
Për shpalljen e javës së ujit në Shqipëri
 
10.10.2008
158/2008
1354
Për përcaktimin e kritereve për caktimin e vlerës së dëmit të shkaktuar në fondin kullosor
 
10.10.2008
166/2008
1353
Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor
 
10.10.2008
166/2008
1374
Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor
 
26.11.2008
198/2008
1553
Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të përcaktuar të mekanizmit të zhvillimit të pastër, në kuadër të zbatimit të angazhimeve të Protokollit të Kiotos
 
17.12.2008
198/2008
1631
Për shpalljen "Park Kombëtar" të ekosistemit natyror Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar
 
31.01.2007
14/2007
49
Për shpalljen e ekosistemit natyror të malit me Gropa-Bizë-Martanesh "peizazh i mbrojtur
 
21.03.2007
41/2007
147
Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diezel
 
19.10.2007
144/2007
687
Për shpalljen, me sipërfaqe të zgjeruar, të ekosistemit natyror Divjakë-Karavasta "Park Kombëtar
 
14.11.2007
163/2007
774
Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale Shqiptare të Zhvillimit Rural, 2007-2013
 
29.11.2007
173/2007
847
Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të mjedisit
 
18.01.2006
2/2006
35
Për miratimin e rregullores për punimet e ndërtimit të sistemeve të kanalizimeve, për largimin e ujërave të përdorimit shtëpiak
 
02.03.2006
19/2006
124
Për disa ndryshime në vendimin nr.337, datë 15.7.1999 të Këshillit të Ministrave "Për krijimin e komisionit qeveritar për problemet ujore me vendet fqinje", të ndryshuar
 
21.06.2006
68/2006
394
Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore
 
21.06.2006
68/2006
396
Për kriteret e transferimit dhe të përdorimit të pyjeve nga njësitë e qeverisjes vendore
 
21.06.2006
68/2006
402
Për shpalljen e ekosistemit natyror të malit të Dajtit "Park Kombëtar" (me sipërfaqe të zgjeruar)
 
21.06.2006
74/2006
395
Për miratimin e Strategjisë dhe të Planit të Veprimit për zhvillimin e turizmit, kulturor dhe mjedisor
 
09.08.2006
93/2006
547
Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore
 
20.12.2006
145/2006
860
Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për heqjen nga përdorimi dhe eleminimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm
 
18.02.2005
15/2005
99
Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve
 
25.02.2005
11/2005
110
Për disa shtesa në Vendimin nr.560, datë 2.12.1999 të Këshillit të Ministrave "për krijimin e fondacionit "Fondi i financimit të zonave malore
 
31.03.2005
11/2005
177
Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse
 
15.04.2005
24/2005
289
Për përcaktimin e kërkesave dhe të procedurave për miratimin e lejeve, të autorizimeve dhe të koncesioneve për përdorimin e ujit
 
09.06.2005
34/2005
397
Për miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar në projektin "Shkarkimi i ujërave të zeza, Korçë III
 
23.06.2005
54/2005
453
Për miratimin e listës së pajisjeve, që përdorin lëndë ozonholluese, të cilat ndalohen të prodhohen e të importohen, si dhe rregullat e procedurat e zëvendësimit të lëndëve ozonholluese në pajisjet ekzistuese
 
23.06.2005
56/2005
469
Për miratimin e Strategjisë dhe të Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Konventës së Aarhusit
 
02.11.2005
56/2005
682
Për shpalljen e lumit Buna dhe të territoreve ligatinore përreth tij "peizazh ujor/tokësor i mbrojtur
 
02.11.2005
91/2005
683
Për shpalljen e kompleksit ligatinor të liqenit të Shkodrës e të zonës së lumit Buna, zonë natyrore veçanërisht e mbrojtur, dhe përfshirjen e tij në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht, si habitate të shpendëve ujorë
 
02.11.2005
91/2005
684
Për shpalljen e zonës shqiptare të liqenit të Shkodrës "Rezervat natyror i menaxhuar"
 
10.11.2005
mungon
693
Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit "Park Kombëtar"
 
28.12.2005
91/2005
835
Për miratimin e listës së mbetjeve të rrezikshme, mbetjeve dhe mbeturinave të tjera, që ndalohen të importohen, me qëllim ruajtjeje, depozitimi dhe asgjesimi
 
22.01.2004
104/2005
24
Për veprimtarinë e Inspektoratit të Mjedisit
 
22.01.2004
3/2004
38
Për përbërjen, funksionimin dhe detyrat e bordit të këshilltarëve, për zbatimin e Konventës "Për ndalimin e zhvillimit, të prodhimit, magazinimit dhe përdorimit të armëve kimike dhe për shkatërrimin e tyre
 
29.01.2004
3/2004
52
Për procedurën e dhënies së lejes së përdorimit civil të lëndëve plasëse
 
22.10.2004
4/2004
680
Për shpalljen e sistemit ligatinor Vjosë-Nartë peizazh ujor/tokësor i mbrojtur
 
22.12.2004
77/2004
880
Për miratimin në parim të marrëveshjes specifike të përkrahjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Suedisë për projektin për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në shqipëri, me projekt pilot qarkun e korçës
 
16.01.2003
160/2004
42
Për krijimin e komitetit ndërsektorial, për zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Mjedisin
 
24.04.2003
1/2003
248
Për miratimin e normave të përkohshme të shkarkimeve në ajër dhe zbatimin e tyre
 
24.04.2003
39/2003
249
Për miratimin e dokumentacionit për leje mjedisore dhe të elementeve të lejes mjedisore
 
24.04.2003
35/2003
266
Për administratat e zonave të mbrojtura
 
24.04.2003
35/2003
267
Për procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave të mbrojtura dhe buferike
 
28.01.2002
35/2003
34
Për miratimin e planit kontabël të veprimit për mjedisin
 
18.07.2002
3.1/2002
364
Për miratimin e planit "Aministrimi i zonës bregdetare
 
12.09.2002
46/2002
435
Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në republikën e shqipërisë
 
31.10.2002
56/2002
531
Për shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe të territorit përreth tij zonë natyrore veçanërisht e mbrojtur dhe përfshirjen e tij në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë
 
18.12.2002
70/2002
659
Për krijimin e Institutit të Mjedisit
 
20.12.2002
92/2002
676
Për shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të natyrës shqiptare
 
11.05.2000
92/2002
233
Për mbështetjen e shërbimit të kontrollit të plehrave kimike nga organet e ruajtjes se rendit
 
18.05.2000
14/2000
253
Për organizimin e shërbimit të kontrollit të plehrave kimike
 
04.08.2000
14/2000
427
Për krijimin e "Agjensisë të zhvillimit të zonave malore
 
18.02.1999
28/2000
80
Për shpalljen "Park kombëtar" të Prespës dhe "peisazh i mbrojtur tokësor/ujor" të Pogradecit
 
03.06.1999
0/1999
266
Për kalim kapital të një objekti për laboratorin e monitorimit të liqenit të Ohrit, Pogradec
 
08.07.1999
mungon
323
Për përgatitjen, përshtatjen dhe zbatimin e rregullave teknike dhe proçedurat për vlerësimin e konformitetit me rregullatteknike dhe standaretet
 
04.08.1999
24/1999
372
Për shkëmbimin e informacionit për standartet dhe rregullat teknike
 
09.09.1999
25/1999
437
Për shpalljen projekt kombetar të "studimit rajonal të zhvillimit të hapësirës Tiranë –Durrës
 
08.12.1998
mungon
776
Për grumbullimin dhe depozitimin e detyruar të automjeteve të braktisura
 
28.10.1996
0/1998
775
Për krijimin e Këshillit Kombëtar të ujit
 
30.12.1996
mungon
893
Për miratimin në parim të hartimit të projektit për Strategjinë e Biodiversitetit/Plani i Veprimit për Shqipërinë
 
25.09.1995
mungon
541
Për detyrat që kanë ministritë, institucionet dhe personat juridikë e fizikë për monitorimin dhe kontrollin e mjedisit
 
31.01.1994
3/1995
26
Për mbetjet e rrezikshme dhe mbeturinat
 
06.06.1994
mungon
236
Për tarifat e kullotjes në Fondin Kullosor të Kullotave e Pyjeve në administrim të Drejtorive të Shërbimit Pyjor e të kullotave dhe të komunave
 
22.08.1994
17/1994
413
Për shpalljen e lagunës së Karavastasë dhe parkut të Divjakës si ekosistem natyror veçanërisht i mbrojtur për t'u përfshirë në listën e Konventës së Ramsarit
 
19.09.1994
17/1994
447
Për ndalimin e përdorimit të asbestit si material termoizolues në të gjitha llojet e ndërtimit
 
01.03.1993
4/1993
88
Për miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit
 
17.08.1993
mungon
420
Për miratimin në parim të "Marrëveshjes për programin e administrimit të integruar të zonës bregdetare të Shqipërisë
 
17.08.1993
mungon
421
Për ristrukturimin e komitetit për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit
 
16.09.1993
mungon
451
Për mirëadministrimin e shpellave
 
20.12.1993
mungon
599
Për krijimin e Agjencive Rajonale të Mbrojtjes së Mjedisit në Prefektura
 
27.05.1992
3/1992
228
Për ruajtjen e mjediseve urbane nga ndotjet dhe dëmtimet
 
Konventat e ratifikuara nga Parlamenti Shqiptar. Më poshtë sipas kategorive.

Ajri
Datë
Titull
6.10.2005
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E VITIT 1979 "PËR NDOTJEN NDËRKUFITARE TË AJRIT NË DISTANCË TË MADHE"
16.12.2004
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE PROTOKOLLIN E KIOTOS TE KONVENTES KUADER TE KOMBEVE TE BASHKUARA PER NDRYSHIMET KLIMATIKE
16.2.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E KOPENHAGENIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT "PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT"
2.3.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E LONDRËS, ANEKSI II, TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT "PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT"
6.3.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E PEKINIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT "PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT"
6.3.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E MONTREALIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT "PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT"
10.3.1999
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE KONVENTEN E VJENES "PER MBROJTJEN E SHTESES SE OZONIT" DHE PROTOKOLLIN E MONTREALIT "PER SUBSTANCAT QE HOLLOJNE SHTRESEN E OZONIT"- KONVENTA
10.3.1999
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE KONVENTEN E VJENES "PER MBROJTJEN E SHTESES SE OZONIT" DHE PROTOKOLLIN E MONTREALIT "PER SUBSTANCAT QE HOLLOJNE SHTRESEN E OZONIT" - PROTOKOLLI
Biodiversiteti
Datë
Titulli
29.10.2007
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR RUAJTJEN E PESHKUT TON TË ATLANTIKUT (ICCAT)
23.9.2004
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE PROTOKOLLIN E KARTAGJENES PER BIOSIGURINE TE KONVENTES "PER LARMINE BIOLOGJIKE"
6.3.2003
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË "KONVENTËN PËR TREGTINË NDËRKOMBËTARE TË SPECIEVE TË RREZIKUARA TË FLORËS DHE FAUNËS SË EGËR (CITES)
Mungon
KONVENTA PËR MBROJTJEN E SPECIEVE SHTEGTUESE TË KAFSHEVE TË EGRA (Konventa e Bonit) + MIRËKUPTIMET
2.3.1998
PER RATIFIKIMIN E "KONVENTES PER RUAJTJEN E FLORES DHE FAUNES SE EGER DHE MJEDISIT NATYROR TE EUROPES (KONVENTA E BERNES)"
Mungon
KONVENTA MBI LIGATINAT ME RËNDËSI NDËRKOMBËTARE VEÇANËRISHT SI HABITATE TË SHPENDËVE UJORË
Dete dhe ujëra
Datë
Titulli
18.2.2010
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN "PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË ZONËS BREGDETARE NË MESDHE" TË KONVENTËS SË BARCELONËS "PËR MBROJTJEN E MJEDISIT DETAR DHE TË RAJONEVE BREGDETARE TË MESDHEUT"
16.11.2000
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN "PËR MBROJTJEN E MJEDISIT DETAR DHE TË ZONËS BREGDETARE TË DETIT MESDHE, SI DHE TË 6 PROTOKOLLEVE SHOQËRUESE"
Kimikatet
Datë
Titulli
13.5.2010
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E ROTERDAMIT "MBI PROCEDURËN E NJOFTIMIT TË PËLQIMIT PARAPRAK PËR DISA KIMIKATE DHE PRODUKTE TË RREZIKSHME PËR MBROJTJEN E BIMËVE NË TREGTINË NDËRKOMBËTARE"
29.1.2009
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN "PËR REDUKTIMIN E SHKARKIMEVE TË SQUFURIT APO TË FLUKSEVE TË TYRE NDËRKUFITARE, TË PAKTËN NË MASËN 30 PËR QIND" TË KONVENTËS SË VITIT 1979 "PËR NDOTJEN NDËRKUFITARE TË AJRIT NË DISTANCË TË LARGËT"
29.1.2009
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN "PËR KONTROLLIN E SHKARKIMEVE TË OKSIDEVE TË AZOTIT APO FLUKSEVE TË TYRE NDËRKUFITARE", TË KONVENTËS SË VITIT 1979 "PËR NDOTJEN NDËRKUFITARE TË AJRIT NË DISTANCË TË LARGËT"
1.6.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN PËR REGJISTRAT E SHKARKIMIT DHE TË TRANSFERIMIT TË NDOTËSVE
29.7.2004
PER RATIFIKIMIN E "KONVENTES SE STOKHOLMIT "PER NDOTESIT ORGANIKE TE QENDRUESHEM"
28.10.2004
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË VENDIMIN III/1, AMENDAMENT I KONVENTËS SË BAZELIT "PËR LËVIZJEN NDËRKUFITARE TË MBETJEVE TË RREZIKSHME DHE ASGJËSIMIN E TYRE"
13.5.1997
PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE KONVENTEN E BAZELIT "PER KONTROLLIN E LEVIZJEVE NDERKUFITARE TE MBETJEVE TE RREZIKSHME DHE ASGJESIMIN E TYRE"
Toka dhe aktiviteti njerëzor
Datë
Titulli
21.10.1999
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË ADERIMIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË "KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR TË LUFTUAR SHKRETËTIRËZIMIN NË ATO VENDE QË KANË KALUAR THATËSIRË SERIOZE DHE/OSE SHKRETËTIRËZIM, VEÇANËRISHT NË AFRIKË"
6.10.2005
PËR RATIFIKIMIN E "PROTOKOLLIT TË VLERËSIMIT STRATEGJIK MJEDISOR"
26.10.2000
PËR RATIFIKIMIN E "KONVENTËS SË AARHUSIT PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR TË PASUR INFORMACION, PËR TË MARRË PJESË NË VENDIMMARRJE DHE PËR T'IU DREJTUAR GJYKATËS PËR ÇËSHTJET E MJEDISIT"
16.2.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË VENDIMET II/14 DHE III/7, AMENDAMENTE TË KONVENTËS SË ESPOO-S "PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS, NË KONTEKST NDËRKUFITAR"
Mungon
KONVENTA PER VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS NË KONTEKSTIN NDËRKUFITAR
Legjislacioni Evropian në fuqi (përditësuar deri më 31 Mars 2012) Anglisht, sipas origjinalit.
Air quality
Date
Title
21 October 2009
DIRECTIVE 2009/126/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations
21 May 2008
DIRECTIVE 2008/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe
15 December 2004
COUNCIL DIRECTIVE 2004/107/EC of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air
23 October 2001
DIRECTIVE 2001/81/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants as amended by Directive 2006/105/EC and Regulation (EC) 219/2009
26 April 1999
COUNCIL DIRECTIVE 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC, as amended by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 219/2009 and Directives 2005/33/EC and 2009/30/EC
20 December 1994
COUNCIL DIRECTIVE 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations, as amended by Regulation (EC) 1882/2003 and (EC) 1137/2008
Chemicals
Date
Title
4 July 2012
REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals
22 May 2012
REGULATION (EU) No 528/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products
22 September 2010
DIRECTIVE 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes
18 December 2006
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
16 December 2008
REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
22 October 2008
REGULATION (EC) No 1102/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the banning of exports of metallic mercury and certain mercury compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury
29 April 2004
REGULATION (EC) No 850/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC
31 May 1999
DIRECTIVE 1999/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations, as amended by Commission Directives 2001/60/EC and 2006/8/EC; Council Directives 2004/66/EC and 2006/96/EC; Regulations (EC) No 1882/2003, No 1907/2006, No 1137/2008 and No 1272/2008
19 March 1987
COUNCIL DIRECTIVE 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos as amended by Council Directive 91/692/EEC and Regulation (EC) 807/2003
27 June 1967 (Missing electronic version)
COUNCIL DIRECTIVE 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances as amended by Directives 69/81/EEC, 70/189/EEC, 71/144/EEC, 73/146/EEC, 75/409/EEC, 76/907/EEC, 79/370/EEC, 79/831/EEC, 80/1189/EEC, 81/957/EEC, 82/232/EEC, 83/467/EEC, 84/449/EEC, 86/431/EEC, 87/432/EEC, 88/302/EEC, 88/490/EEC, 90/517/EEC, 91/325/EEC, 91/326/EEC, 91/410/EEC, 91/632/EEC, 92/32/EC, 92/37/EC, 93/21/EC, 93/72/EC, 93/101/EC, 93/105/EC, 94/69/EC, 96/54/EC, 96/56/EC, 97/69/EC, 98/73/EC, 98/98/EC, 99/33/EC, 2000/32/EC, 2000/33/EC, 2001/59/EC, 2004/73/EC, 2006/102/EC, 2006/121/EC, 2008/58/EC and 2009/2/EC and Regulations (EC) 807/2003 and (EC) 1272/2008 (to be repealed as of 01.06. 2015 by Regulation (EC) 1272/2008)
Horizontal
Date
Title
13 December 2011
DIRECTIVE 2011/99/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 2011 on the European protection order
19 November 2008
DIRECTIVE 2008/99/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law
14 March 2007
DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
21 April 2004
DIRECTIVE 2004/35/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage as amended by Directive 2006/21/EC and 2009/31/EC
26 May 2003
DIRECTIVE 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of drawing up certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC
28 January 2003
DIRECTIVE 2003/4/EC of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC
27 June 2001
DIRECTIVE 2001/42/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and the COUNCIL of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (SEA)
Industrial Pollution Control
Date
Title
4 July 2012
DIRECTIVE 2012/18/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC
24 November 2010
DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast)
25 November 2009
REGULATION (EC) 1221/2009 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) 761/2001 and Commission Decision 2001/681/EC and 2006/193/EC
15 January 2008
COUNCIL DIRECTIVE 2008/1/EC of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) as amended by Directive 2009/31/EC (to be repealed as of 07.01.2014 by Directive 2010/75/EU)
21 April 2004
DIRECTIVE 2004/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products amending Directive 1999/13/EC, as amended by Regulation (EC) 1137/2008 and Directive 2008/112
23 October 2001
DIRECTIVE 2001/80/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants, as amended by Directives 2006/105/EC and 2009/31/EC (to be repealed as of 01.01. 2016 by Directive 2010/75/EU)
4 December 2000
DIRECTIVE 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste, as amended by Regulation (EC) 1137/2008 (to be repealed as of 07.01.2014 by Directive 2010/75/EU)
17 July 2000
REGULATION (EC) 66/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 July 2000 on the EU Ecolabel
11 March 1999
COUNCIL DIRECTIVE 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations as amended by Regulation (EC) 1882/2003 and Directives 2004/42/EC and 2008/112/EC (to be repealed as of 07.01.2014 by Directive 2010/75/EU)
Nature Protection
Date
Title
30 November 2009
DIRECTIVE 2009/147/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (codified version)
21 May 1992
COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, as amended by Directives 97/62/EC, 2006/105/EC and Regulation (EC) 1882/2003
29 March 1999
COUNCIL DIRECTIVE 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos
4 November 1991
COUNCIL REGULATION 3254/91/EEC of 4 November 1991 prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards
9 December 1996
COUNCIL REGULATION (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
4 May 2006
COMMISSION REGULATION (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Noise
Date
Title
25 June 2002
DIRECTIVE 2002/49/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, as amended by Regulation (EC) 1137/2008
Waste Management
Date
Title
19 November 2008
DIRECTIVE 2008/98/EC of the European Parliament and the Council of 19 November 2008 on waste
12 June 1986
COUNCIL DIRECTIVE 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture as amended by Directive 91/692/EC and Regulations (EC) 807/2003 and (EC) 219/2009
6 September 2006
DIRECTIVE 2006/66/EC of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive91/157/EEC, as amended by Directives 2008/12/EC and 2008/103; Commission Decisions 2008/763/EC, 2009/603/EC and 2009/851/EC
20 December 1994
COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC of 20. December 1994 on packaging and packaging waste as amended by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 219/2009 and Directives 2004/12/EC and 2005/20/EC
16 September 1996
COUNCIL DIRECTIVE 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT), as amended by Regulation (EC) 596/2009
18 September 2000
DIRECTIVE 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18. September 2000 on end-of-life vehicles, as amended by Decisions 2002/525, 2005/63/EC, 2005/437/EC, 2005/438/EC, 2005/673/EC, 2008/689/EC, 2010/115/EC and by Directives 2008/33/EC and 2008/112/EC
8 June 2011
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
4 July 2012
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
26 April 1999
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste, as amended by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 1137/2008 Council Decision of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to the Directive 1999/31/EC
14 June 2006
REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste
29 November 2007
COMMISSION REGULATION (EC) No 1418/2007 of 29 November 2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply
15 March 2006
COUNCIL DIRECTIVE 2006/21/EC of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries, and amending Directive 2004/35/EC, as amended by Regulation (EC) 596/2009, Commission Decision 2009/335/EC, 2009/337/EC, 2009/358/EC, 2009/359/EC and 2009/360/EC
Water Quality
Date
Title
23 October 2000
DIRECTIVE 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, as amended by Decision 2455/2001/EC and Directives 2008/32/EC, 2008/105/EC and 2009/31/EC
21 May 1991
COUNCIL DIRECTIVE 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, as amended by Commission Directive 98/15/EC, Regulation 1882/2003 and Regulation 1137/2008 Commission Decision 93/481/EEC concerning formats for the presentation of national programs as foreseen by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC
17 June 2008
DIRECTIVE 2008/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive)
3 November 1998
COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption ("drinking water"), as amended by Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 596/2009 Commission Decision 95/337/EEC concerning questionnaires relating to directive in water sector
12 December 1991
COUNCIL DIRECTIVE 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources, as amended by Regulation (EC) 1882/2003 and Regulation (EC) 1137/2008
15 February 2006
DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality, and repealing Directive 76/160/EEC as amended by Regulation (EC) 596/2009
17 December 1979
COUNCIL DIRECTIVE 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances as amended by Council Directive 91/692/EEC (to be repealed by Directive 2000/60/EC as of 22.12.2013)
12 December 2006
DIRECTIVE 2006/118/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration
16 December 2008
DIRECTIVE 2008/105/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
23 October 2007
DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks
12 December 2006
DIRECTIVE 2006/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life, as amended by Regulation (EC) 1137/2008 (repealing Directive 78/659/EEC) (codified version) (to be repealed as of 22.12.2013 by Directive 2000/60/EC)
12 December 2006
Directive 2006/113/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the quality required of shellfish waters as amended by as amended by Regulation (EC) 1137/2008 (codified version) (to be repealed as of 22.12.2013 by Directive 2000/60/EC)
Carbon Capture and Storage
Date
Title
23 April 2009
DIRECTIVE 2009/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006
CO2 and Cars
Date
Title
23 April 2009
REGULATION (EC) 443/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles, as amended by Regulation 1014/2010
11 May 2011
REGULATION (EU) No 510/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
13 December 1999
DIRECTIVE 1999/94/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13. December 1999 relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars, as amended by Directive 2003/73/EC and Regulations (EC) 1882/2003 and (EC) 1137/2008
10 November 2010
Commission Regulation 1014/2010 of 10 November 2010 on monitoring and reporting of data on the registration of new passenger cars pursuant to Regulation (EC) 443/2009 of the European Parliament and of the Council
26 January 2011
Commission Regulation (EU) 63/2011 of 26 January 2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) 443/2009 of the European Parliament and of the Council
25 July 2011
Commission Implementing Regulation (EU) No 725/2011 of 25 July 2011 establishing a procedure for the approval and certification of innovative technologies for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009
Effort Sharing
Date
Title
23 April 2009
DECISION No 406/2009/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community's greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020
EU Emissions Trading System
Date
Title
13 October 2003
DIRECTIVE 2003/87/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, as amended by Directive 2004/101/EC, 2008/101/EC, 2009/29/EC and by Regulation (EC) 219/2009
27 April 2011
COMMISSION DECISION of 27 April 2011 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
24 December 2009
COMMISSION DECISION of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
7 October 2010
Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87 of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council
12 November 2010
Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community
21 June 2012
COMMISSION REGULATION (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
F-Gases
Date
Title
17 May 2006
REGULATION (EC) NO. 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases, as amended by Regulation (EC) 1137/2008; as implemented by Commission Regulations (EC) No. 1493/2007, No. 1494/2007, No. 1497/2007, No. 1516/2007, No. 303/2008, No. 304/2008, No. 305/2008, No. 306/2008, No. 307/2008, and No. 308/2008
Inclusion of Aviation into EU ETS
Date
Title
19 November 2008
Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community.
Monitoring Mechanism Decision
Date
Title
11 February 2004
DECISION NO 280/2004/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol and its implementing provisions, as implemented by Commission Decision 2005/166/EC
Ozone Depleting Substances
Date
Title
16 September 2009
REGULATION (EC) NO. 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer, amended by Commission Regulation (EU) No 744/2010 of 18 August 2010
18 August 2010
Regulation (EU) No 744/2010 of 18 August 2010 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, with regard to the critical uses of halons.
Fuel Quality
Date
Title
13 October 1998
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC as amended by Directives 2000/71/EC, 2003/17/EC, 2009/30/EC, 2011/63/EC and Regulation (EC) 1882/2003
23 April 2009
Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC.
Vini re!
Kjo CD është përgatitur nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, për t'i ardhur në ndihmë institucioneve të zbatimit të ligjit në fushën e mjedisit dhe aktorëve të tjerë që punojnë në këtë sektor.
Dokumentacioni ligjor që gjendet në këtë CD nuk zëvëndëson në asnjë rast, formë apo mënyrë, dokumentat zyrtare shtetërore. Qëllimi i kësaj CD-je është lehtësimi i gjetjes së informacionit, duke qenë të ndërgjegjshëm që lista e akteve nënligjore nuk është ezauruese.

For the EU Acquis. Please note that it cannot be guaranteed that a document available on-line exactly reproduces an officially adopted text. Only European Union legislation published in paper editions of the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

 

Për më shumë http://albania.rec.org